GALATA TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİPLERİ KVKK BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan GALATA Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. (“GALATA ”)’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

3. Bu kapsamda “yazılı” olarak GALATA ’ya yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

iletilebilecektir.

4. Başvuru Sahibinin ıslak imzalı başvurusu ile veya Noter vasıtasıyla yapılacak başvurular, “Kore Şehitleri Caddesi, Üst Teğmen Mehmet Gönenç Sokak No 47 GALATA Plaza 34349 Zincirlikuyu – İstanbul”” adresine gönderilmelidir. Her iki başvuru şeklinde de GALATA ’ya ulaştırılacak zarfların üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” notunun düşürülmelidir. Güvenli elektronik imza ile yapılacak başvurular ise GALATA ’nın KEP adresine, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

5. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular GALATA ’ya ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

6. GALATA ’ya iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin GALATA ’ya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. GALATA ’nın vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

7. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

8. GALATA ’nın Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

A. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim:

Soy İsim:

T.C. Kimlik No:

Telefon No:

E-posta:

Adres:


B. Başvuru Sahibinin GALATA ile Olan İlişkisi Lütfen GALATA ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

Müşteri Çalışan Adayı Eski Çalışan İş Ortağı Üçüncü Taraf Firma Çalışanı Diğer:

.........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

GALATA içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız yıllar: ...........................................................................................................................................................

Çalıştığınız birim: ...........................................................................................................................................................

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih: ............................................................................................................................

İş başvurusunun yapılış şekli: ........................................................................................................................................

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız firmanın unvanı: ..........................................................................................................................................

Çalıştığınız pozisyon: .....................................................................................................................................................


C. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

D. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

Adresime gönderilmesini istiyorum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
(e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)
Elden teslim almak istiyorum
(vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

İşbu form, GALATA ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, GALATA tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için GALATA tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde GALATA , söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı :

Başvuru tarihi :

İmza :